Powys digwyddiad 2017

Date:
7th & 8th November 2017
Location: Maes y Sioe Frenhinol

Rydym yn edrych ymlaen at gynnal Eich Dyfodol Gwyrdd ym Mhowys ar Dachwedd y 7fed a’r 8fed 2017. Bydd y digwyddiad y gyntaf o’r fath yng Nghymru.

Yn ystod y diwrnod, bydd disgyblion yn cymryd rhan mewn ystod o weithdai rhyngweithiol lle byddan nhw’n cyflawni cyfres o heriau yn ymwneud â chynaladwyedd gyda chefnogaeth mentoriaid o fusnesau lleol.

Bydd y disgyblion hefyd yn ymweld ag arddangosfa llwybrau gyrfaoedd lle byddan nhw’n dysgu am yr ystod o gyfleoedd gwaith lleol yn y maes ‘economi gwyrdd. Hefyd bydd y disgyblion yn dysgu am y cyfleoedd hyfforddiant sydd ar gael i’w helpu i fanteisio i’r eithaf ar y cyfleoedd hyn.

Manylion ar gyfer ysgolion

Digwyddiad gwych lle cafodd y myfyrwyr gyfle gwerthfawr i sgwrsio wyneb yn wyneb gyda chyflogwyr posibl.” Athro

Mae’n bleser gennym ni fedru cynnig y digwyddiad hwn i ysgolion yn rhad ac am ddim fel rhan o’r prosiect Pobl Ein Dyfodol – gwelwch www.ourfuturespeople.org.uk

Mae gwahoddiad i ysgolion Powys fynd i’r digwyddiad ar un ai Tachwedd y 7fed neu’r 8fed. Bydd y digwyddiad o 9:30am tan 2:50pm, Mae’r digwyddiad yn addas i bob grŵp blwyddyn o flwyddyn 7 hyd at flwyddyn 13. Rydym yn gobeithio y bydd 400 disgybl yn mynychu yn ystod y deuddydd.

Y digwyddiad:

  • Datblygu sgiliau galwedigaethol y disgyblion
  • Yn ymwneud â’r Cwricwlwm Cenedlaethol ac ystod eang o gyrsiau coleg
  • Cynnig syniadau ac ysbrydoliaeth ynghylch cynaladwyedd i’ch ysgol
  • Cynnig cyfleoedd rhwydweithio gyda busnesau ac athrawon eraill
  • Mae wedi ei achredu gan CPD (Datblygiad Proffesiynol Parhaus) ac mae’n cynnig syniadau am weithgareddau ac adnoddau i’w defnyddio yn ôl yn yr ystafell ddosbarth.

Os oes gennych unrhyw gwestiwn am y digwyddiad neu eisiau cofrestru ar ei gyfer, cysylltwch gyda Mark Stead drwy anfon e-bost at marks@severnwye.org.uk

Yn galw ar holl fusnesau!

“Os nad ydy’ch cwmni eisoes yn cymryd rhan, rydych chi’n colli cyfle i fod yn rhan o rywbeth arbennig.” Interserve

Rydym yn chwilio am ystod eang o fudiadau lleol i’n cefnogi gyda chynnal y digwyddiad hwn.

Mae angen cynrychiolwyr o fusnesau lleol arnom ni i gefnogi disgyblion wrth iddyn nhw fynd ati i gwblhau tasgau fel rhan o’n gweithdai rhyngweithiol.

Mae hefyd modd i’ch mudiad chi arddangos (heb unrhyw gost ychwanegol).

Hefyd, er mwyn manteisio ar effaith tymor hirach ar eich busnes, gallwch noddi’r digwyddiad.

I wybod mwy, cysylltwch gyda ni: Owen Callendar on owenc@severnwye.org.uk  

Location:

Maes y Sioe Frenhinol, Llanelwedd