Gweithdai

Drwy gydol y diwrnod, bydd cyfle i’r rheiny sy’n cymryd rhan wrando ar sgyrsiau, bwrw golwg ar yr Arddangosfa Llwybrau Gyrfaoedd a chymryd rhan mewn ystod o weithdai rhyngweithiol: (sylwch, mae’n bosib y bydd y gweithdai yn agored i newid.

Eich Dyfodol Ynni

Bydd timau o ddisgyblion yn cydweithio gyda gwahanol fusnesau i ddatblygu cynllun ynni cynaliadwy ar gyfer Parc Cenedlaethol Eryri. Bydd y disgyblion yn mynd ati i fwrw golwg ar wahanol fathau o ynni adnewyddadwy a dwyn i ystyriaeth dichonolrwydd perthnasol gwahanol ddulliau er mwyn lleihau defnydd, gan gynnwys newid ymddygiad a mesurau technegol.

Wrth fynd ati i gyflawni’r heriau, bydd y disgyblion yn dysgu - wrth wneud penderfyniadau, mae angen inni ddwyn i ystyriaeth sawl ffactor amgylcheddol, cymdeithasol ac ariannol a bydd angen ystod o ddatrysiadau gan fod y materion yn amrywiol a chymhleth.

Caiff y gweithdy ei gynnal gan Asiantaeth Ynni Severn Wye.

Eich Dyfodol Arloesol

Yn ystod y gweithdy tebyg i ‘Dragon’s Den’, bydd busnesau blaenllaw yn cyflwyno mentrau, ar sail datblygiadau diwydiannau, i dimau o ddisgyblion, sef y ‘Dreigiaid’.

Ar ôl yr holl gyflwyniadau bydd cyfle i’r Dreigiaid holi cwestiynau am y mentrau cyn penderfynu sut y buasen nhw’n buddsoddi eu cyllid (dychmygol) o £1,000,000. Yn dilyn y buddsoddiad, bydd y disgyblion yn cynnig awgrymiadau i’r busnesau ynghylch sut i wella’u syniadau.

Ar y cyfan, bydd y disgyblion yn dysgu llawe mwy am ran allweddol gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg (STEM) ynghylch gofalu dyfodol carbon isel.

Eich Dyfodol Dyfeisgar

Yn ystod y gweithdy, bydd timau o ddisgyblion yn chwarae rhan mudiadau lleol. Bydd y disgyblion yn mynd ati i gydweithio gyda gweithwyr proffesiynol o wahanol fusnesau gan gyflawni cyfres o heriau er mwyn dyfeisio datrysiad creadigol i fynd i’r afael â thrafferthion gwastraff go iawn y mae eu cwmni yn ceisio mynd i’r afael gyda nhw.

Ar y cyfan, bydd y disgyblion yn dysgu am yr angen i leihau gwastraff ar draws sectorau swyddi sylweddol ac yn dysgu sut mae modd i wahanol swyddi wneud newidiadau cadarnhaol.

Caiff y gweithdy ei gynnal gan Rwydwaith InterClimate

Eich Dyfodol Busnes

Dewch yn llu, dewch yn llu i’r Seremoni Gwobrau Manwerthu y Dyfodol! Bydd timau o ddisgyblion yn dangos eu hochr creadigol gan ddatblygu cynnyrch sy’n weddus ar gyfer 2017. Bydd y timau yn cydweithio gyda busnesau llwyddiannus ac yn gofalu bod eu cynnyrch yn addas ar gyfer y dyfodol – gan oresgyn chwiwiau manwerthu sy’n newid o hyd, prinder adnoddau, rheoleiddiadau cynyddol ac unrhyw beth arall y bydd yn rhaid iddyn nhw oresgyn yn sgil y newid mewn hinsawdd. Bydd pob tîm yn cyflwyno’u cynnyrch ar gyfer Gwobrau Manwerthu y Dyfodol ac yn pleidleisio am y cynnyrch mwyaf cynaliadwy yn ôl pobl, y blaned ac elw.

Ar y cyfan, bydd y disgyblion yn dysgu am y dewisiadau, y cyfleoedd a’r heriau yn sgil gofalu bod cynaladwyedd amgylcheddol, cymdeithasol ac economaidd wrth wraidd busnes.

Caiff y gweithdy ei gynnal gan Ddatrysiadau Cynaliadwy Just Ideas.